ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุในแผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (2024)

Authors

  • มยุรี พิทักษ์ศิลป์
  • วัลลภ ใจดี
  • นิชาภา เจริญรัตน์

Keywords:

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล, โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน, โรคท้องร่วงเฉียบพลันบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ, Clinical Practice Guidelines for Antibiotic usages, Acute upper respiratory tract infection, Acute diarrhea and simple wound

Abstract

บริบท การใช้ยาต้านเชื้อโรคอย่างไม่เหมาะสมเป็นปัญหาระดับโลกที่ทำให้เกิดการดื้อยาต้านจุลชีพ เกิดผลข้างเคียงจากยา และเพิ่มค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ท้องเสียเฉียบพลัน และบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ บาดแผลขอบเรียบมักได้รับการสั่งยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสมซึ่งมีส่วนสำคัญในการเกิดปัญหานี้ โรงพยาบาลบางปะกงได้รับทราบเรื่องนี้และได้ทำการใช้แนวทางปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการใช้ยาต้านจุลชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลของแนวทางการใช้ยาต้านจุลชีพและอัตราการสั่งใช้ยาสำหรับผู้ป่วยที่มีเงื่อนไขดังกล่าวในแผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยสืบค้นข้อมูลย้อนหลังจากโปรแกรม HosXP ใน 3 กลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ท้องเสียเฉียบพลัน และบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ บาดแผลขอบเรียบตามสถานที่และช่วงเวลาที่ระบุ ข้อมูลทางประชากรถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา อัตราการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพก่อนและหลังการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบ z-test สำหรับสถิติความแตกต่าง ผลการศึกษา จากผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน พ.ศ.2561 จำนวน 4,594 คน พ.ศ. 2562 จำนวน 2,481 คน ผู้ป่วยท้องเสียเฉียบพลัน พ.ศ. 2561 จำนวน 391 คน พ.ศ. 2562 จำนวน 333 คน และ ผู้ป่วยบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ พ.ศ. 2561 จำนวน 4,307 คน พ.ศ. 2562 จำนวน 3,463 คน พบว่าการใช้ยาต้านจุลชีพในการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 7.3% (31.0% เป็น 23.80%, p < 0.01, 95% CI = 5.10, 9.50%) และผู้ป่วยท้องเสียเฉียบพลัน 10.8% (30.9% เป็น 20.1%, p < 0.01, 95% CI = 4.39, 17.21%) อย่างไรก็ตาม การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับและ บาดแผลสดจากอุบัติเหตุ บาดแผลขอบเรียบเพิ่มขึ้น (1.89%, p = 0.07, 95% CI = -0.18, 3.98%) สรุป การปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการใช้ยาต้านจุลชีพทำให้การสั่งใช้ยาต้านจุลชีพลดลงแต่ยังมีการเพิ่มขึ้นสำหรับและบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ บาดแผลขอบเรียบซึ่งส่วนใหญ่เป็นแผลที่เท้าอาจชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อจึงทำให้ยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น ข้อสรุปเหล่านี้ยำ้ความสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Introduction: The misuse of antibiotics is a global concern, leading to antimicrobial resistance, adverse drug effects, and an increase in associated healthcare costs. Common ailments like acute upper respiratory tract infections, acute diarrhea or simple wounds often receive inappropriate antibiotic prescriptions, and contribute to this escalating worldwide problem. Bangpakong Hospital recognized this issue and has implemented Clinical Practice Guidelines for Antibiotic Usage, aligning with recommendations from the Ministry of Public Health. Objective: This study was to evaluate the impact of these guidelines on antibiotic usage and prescription rates for patients with the aforementioned conditions, admitted to the hospital’s outpatient department and emergency room from October 1st, 2018 to September 30th, 2020.Method: A retrospective observational study utilized data from the records at Bangpakong Hospital, focusing on antibiotic prescriptions for acute upper respiratory tract infections, acute diarrhea and simple wounds during the specified period. Demographic and prescription data were analyzed using descriptive statistics and Z-tests for proportional differences. Results: In 2018, 4,594 patients received antibiotics for upper respiratory tract infections. However, in 2019, with the hospital’s guidelines in place, the number decreased to 2,481 people. Similarly, in 2018, 391 patients were prescribed antibiotics for acute diarrhea; in 2019 the number of patients was 333. In 2018, 4,307 patients were given prescriptions for simple wounds from accidents. In 2019, the number dropped to 3,463 people. The results showed a 7.3% decrease in antibiotic usage for acute upper respiratory tract infections (31.0% to 23.80%, p < 0.01, 95% CI = 5.10-9.50%), and a 10.8% decrease in prescriptions for acute diarrhea (30.9% to 20.1%, p < 0.01, 95% CI = 4.39-17.21%). However, antibiotic use for simple wounds from accidents increased non-significantly (1.89%, p = 0.07, 95% CI = -0.18-3.98%). Conclusion: The implementation of antibiotic usage guidelines led to reduced antibiotic prescriptions for acute upper respiratory tract infections and acute diarrhea. Conversely, there was a slight increase in antibiotic prescriptions for simple wounds, possibly due to an increase in patients with injuries prone to infection. These findings underscore the importance of adhering to guidelines that promote rational drug use among medical personnel.

References

O’Neill J. Review on antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations. 2014; 3-4.

World Health Organization, Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, 2015; 1-2

Chongtrakul P. Rational drug use initiative and implementation. 2011; 3: 5-10.

Barr W, Smith A. Acute diarrhea. Am Fam Physician. 2014; 89: 180-9.

Chongtrakul P. Rational drug use initiative and implementation. 2011; 3: 15-20.

World Health Organization. 1985. The rational use of drugs. Report of the Conference of Experts, Nairobi, 25-29 November 1985. Geneva: WHO.

Strategy and Planning Division, Ministry of Public health. International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, 10th Revision, Thai Modification. 2016.

Sumpradit N. Outcome of Antibiotics Smart Use Project 2. Journal of Health Systems Research, Food and drug administration 2009; 38.

Health Administration Division, Ministry of Public Health. KPI book Service Plan Rational Drug Use. 2016; 6-8.

Chongtrakul P. Rational drug use initiative and implementation. 2011; 3: 5-10.

Chongtrakul P. Rational drug use initiative and implementation. 2011; 3: 11-14.

Chongtrakul P. Rational drug use initiative and implementation. 2011; 3: 15-20.

Kritnikornkul P. Study of Antibiotic Smart Use Project at Maeon Hospital, Maeon district, Chiangmai. Journal of Nakornping Hospital. 2015; 6: 3-10.

Sumpradit N, Anuwong K, Chongtrakul P, Khanabkaew K, Pumtong S. Outcomes of the Antibiotics Smart Use Project: A Pilot study in Saraburi Province. Journal of Health Science. 2010; 19: 899-911.

Anon. Prevention and management of wound infection guidance from WHO’s Department of Violence and Injury prevention and disability and department of essential health technologies 2010.

Tintinalli JE. Section 6 Wound management. Tintinalli’s Emergency medicine A Comprehensive study guide, 8th Edition, 263-324.

Siriboriruk J, Suwannalert C, Dinchuthai P and Chunchomgul C. An effective strategy to reduce the overprescription of antibiotics by clinicians in the hospital’s outpatient and emergency departments. Bu J Med. 2021; 8: 26-41. (in Thai)

ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลัน บาดแผลสดจากอุบัติเหตุในแผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6020

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.